OBCHODNÉ PODMIENKY

KONTAKTY
  mobil: 0948 521 717
  e-mail: infonaturaevita.sk
INFORMÁCIE
ČLÁNKY

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebite?a pri zásielkovom predaji (zákon ?. 108/2000 Z.z.) a tie? za ú?elom stanovenia jasných a zrozumite?ných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.naturaevita.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

 

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spolo?nos? NATURA e VITA s. r. o., I?O: 36785539, DI?: 2022385134, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka ?. 18685/P (?alej len "Predávajúci").

Zákazníkom (?alej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:

a) na stránkach www.naturaevita.sk
b) mailom na adrese: obchod@naturaevita.sk
c) na telefónnom ?ísle 0903 883 240 a potvrdením SMS správou

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2. Predmet objednávky

Predmetom objednávky je tovar uvedený na www.naturaevita.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vberie tovar, následne kliknutím na tla?idlo "Dokon?i? objednávku" umiestnené v ?asti "Nákupný košík", pod?a jednotlivých pokynov zadá faktura?nú adresu, adresu doru?enia, ak nie je zhodná s faktura?nou adresou, spôsob doru?enia, spôsob platby a odošle objednávku.

3. Vybavenie objednávky

Objednávky su vybavovaná priebežne v pracovných d?och v ?ase od 9:00 do  16:00 hod. Pod?a spôsobu objednania tovaru je zákazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doru?enie tovaru je potrebné uvádza? aktuálnu dodaciu adresu vrátane PS? a ?ísla domu, krstného mena, telefónneho ?ísla, ar?. Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný v de? objednávky alebo v nasledujúci pracovný de?. Ak tovar nie je na sklade, je vyexpedovaný v priebehu 2-7 pracovných dní.

4. Spôsob doru?enia

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty.

Cena za dodanie tovaru  na dobierku 4,95 €.

Pri nákupe nad 100 EUR poštovné hradíme my.

 

Donáška je možná po vopred telefonickom dohodnutí na ?ase a mieste prevzatia tovaru v mestách Prešov, Giraltovce, Stropkov, Svidník a ich blízkom okolí. Výhodou je osobné poradenstvo užívania produktov a poplatok je 1,- € (30,1260 SKK)

5. Platobné podmienky

Tovar zasielaný Slovenskou poštou, zaplatíte pri preberaní balíka na pošte - DOBIERKA. V prípade potreby je možné požiada? o predfaktúru, ke? chcete zaplati? tovar  z ú?tu, alebo z iného miesta, ako bude balík zaslaný. (V tomto prípade Vám pošleme balík až po uhradení predfaktúry). (V tomto prípade nám v objednávkovom formuláry napíšte do poznámky, že žiadate predfaktúrou).

6. STORNO objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vzia? spä? (stornova?) najneskôr do 4 hodín po uskuto?není objednávky, a to formou: telefonicky na tel. ?. 0903 883 240 alebo e-mailom na adresu: obchod@naturaevita.sk.

Ak zákazník neprevezme už zaslaný tovar, tento tovar nám bude následne vrátený. Bude mu ú?tovaný STORNO poplatok vo výške 6.64 EUR (200 SK) za náklady spojené s dodaním tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný zaplati? najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na našu kontaktnú adresu (0903 883 240)

7. Vrátenie tovaru

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebite?a pri zásielkovom predaji (Zákon ?. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpi? od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vráti? nepoškodený tovar za dodržania následovných podmienok:

- Odstúpenie od zmluvy musí by? uskuto?nené písomnou formou, musí obsahova? všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí by? vo vyššie uvedenej lehote doru?ené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a nebezpe?ie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uve?te aj ?íslo Vášho ú?tu pre vrátenie pe?azí.

- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho teda v zákonnej lehote spä? na adresu NATURA e VITA s. r. o., Hlavná 4a, 080 01 Prešov.

 

Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpi? od zmluvy je nutné dodrža? nasledovné podmienky:

 • tovar musí by? v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie by? použitý,
 • tovar musí by? nepoškodený,
 • tovar musí by? kompletný,
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
 • doporu?ujeme Vám, aby ste tovar posielali doporu?ene a poistený, nako?ko neru?íme za jeho prípadnú stretu, ?i poškodenie na ceste k nám,
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš ú?et a to najneskôr do 15  pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SKK

8. Záru?ná lehota

Všetok tovar, ktorý predávame, má na obale vyzna?ený dátum spotreby.

9. Reklama?ný poriadok

Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolova?, ?i balík nie je vidite?ne poškodený (balík zasielame v krabici, zabalený baliacim papierom a previazaný špagátom)! Ak nastane nejaký iný problém (napr. s tovarom, a chybu sme spôsobili

falska klockor replika klockor

u Nás, ihne? nás prosím kontaktujte). NATURA e VITA nie je zodpovedná za škody spôsobené Slovenskou poštou,  prípadne kuriérskou službou. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený NEPREVEZMITE ZÁSIELKU OD DORU?OVATE?A. Ak zákazník zistí, že tovar bol od Nás dodaný v zlej kvalite (napr. pokazený), má nárok na výmenu tovaru, s podmienkou, že si zákazník musí znovu zaplati? náklady spojené s dodaním tovaru. (poštovné) Reklamácia musí ma? písomnú formu a musí obsahova?:

 

a) ozna?enie a popis závady zásielky,
b) ?íslo objednávky, resp. ?íslo zásielky na identifika?nom štítku.

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaru?uje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona ?. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovo?né. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedyko?vek tento súhlas odvola?. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlu?ne na technické zabezpe?enie nákupu na www.naturaevita.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných  a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie da?ového dokladu a pod. Databázu údajov Predávajúci nepredáva,  neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, tkroých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (napr.

kuriérska spolo?nos? - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru) Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlu?ne za ú?elom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:

 

 • všestranne chráni? záujmy Kupujúceho a zachováva? ml?anlivos? o skuto?nostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
 • zachováva? ml?anlivos? oosobných údajoch kupujúceho,
 • neposkytova? osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerné využitie.

11. Závere?né ustanovenia

Všetky právne vz?ahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Ob?ianského zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnos? d?a 01. 04. 2009

AKCIOVÁ PONUKA
NAJPREDÁVANEJŠIE
E-shop|Pre predajcov|Najčastejšie otázky|Obchodné podmienky|Odkazy a linky|Kontakty
Realizácia 2009 © GRAND-STUDIO - tvorba web stránok a počítačová grafika